presentatie

Presentatie

 

Sponsoring zaalsportverenigingen Maasbree en Baarlo

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

 

 

 

1.SPONSORING ZAALSPORTVERENIGINGEN MAASBREE EN BAARLO

2.ORGANISATIE

3.DOELSTELLINGEN

4.VOORDELEN VOOR DE SPONSOR

5.DEELNEMENDE VERENIGINGEN

6.SPONSORMOGELIJKHEDEN

Bijlagen:

a)HUUROVEREENKOMST

b)PRESENTATIE VAN DE 5 DEELNEMENDE VERENIGINGEN

 

 

1. SPONSORING ZAALSPORTVERENIGINGEN MAASBREE EN BAARLO

 

Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen de zaalsportverenigingen in Maasbree en Baarlo.

De eerste opzet van deze samenwerking is om te komen tot een gezamenlijke sponsoring middels reclameborden in beide sporthallen van de gemeente Maasbree.

Hiertoe is de Vereniging Zaalsporten Maasbree Baarlo opgericht.

 

 

2. ORGANISATIE

 

In dit samenwerkingsverband hebben zitting vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen.

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van het bordensponsoringsbeleid, zij geeft inhoud aan:

- coördinatie van de benadering van sponsoren

- uitvoering van PR en communicatie

- inkoop reclameborden

- beheer, plaatsing en verwijdering van reclameborden

- facturatie aan de sponsoren en inning van sponsorgelden

- financiële verwerking en uitkering aan deelnemende verenigingen

 

 

 

3. DOELSTELLINGEN

 

Dit samenwerkingsverband heeft tot doel om geïnteresseerde sponsoren een unieke mogelijkheid aan te bieden door middel van het gezamenlijk aanbieden van ruimte in de vorm van bordensponsoring en naamsbekendheid.

 

Door de stijgende kosten en zaalhuur is het steeds moeilijker om de jeugd op een gezonde manier ontspanning te bieden. Met de oprichting van dit samenwerkingsverband zijn de aangesloten verenigingen een nieuwe weg ingeslagen om de contacten met de sponsoren en sympathisanten te intensiveren. In gezamenlijkheid wil men geïnteresseerde sponsoren een verveelvoudiging ten opzichte van de bestaande exposertijd aanbieden.

De opbrengsten die hieruit voortvloeien kunnen o.a. aangewend worden voor betere en doeltreffendere jeugdopleidingen en een betere technische ondersteuning.

 

 

 

4. VOORDELEN VOOR DE SPONSOR

•Doeltreffende permanente uitstraling en groter bereik

•Blijvende vaste presentatie in sporthallen bij alle evenementen

•Uniforme afhandeling van de bordensponsoring

•Stimulator sport en breedtesport in Maasbree en Baarlo

•Wekelijks meer dan 1500 bezoekers

•Factuurjaar van 1 januari t/m 31 december,

 

 

5. DE DEELNEMENDE VERENIGINGEN

 

De Vereniging Zaalsporten Maasbree Baarlo wordt vertegenwoordigd door 5 verenigingen.

Aan deze samenwerking nemen de volgende verenigingen deel:

 

 

MAASBREE

 

Handbalvereniging BSAC

Volleybalvereniging Asterix

Badmintonvereniging BCM80

Hartpatiëntenvereniging Maasbree

 

BAARLO

 

Volleybalvereniging Tupos

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SPONSORMOGELIJKHEDEN

 

 

Bordsponsoring

 

De gezamenlijke verenigingen biedt hun sponsoren de mogelijkheid tot het permanent plaatsen van een reclamebord in de sporthallen van Maasbree en / of Baarlo. Hiervoor zijn de navolgende mogelijkheden:

 

1.het plaatsen van 1 reclamebord

 

Bord met afmeting van/bij: door sponsor zelf bepaalde tekst

Kosten 1ste jaar: € 200,00 exclusief kosten bord

Kosten 2de jaar: € 200,00 tevens ieder volgend jaar

Looptijd: 2 jaar

2. het plaatsen van 2 reclameborden (Maasbree en Baarlo)

 

Bord met afmeting van/bij: door sponsor zelf bepaalde tekst

Kosten 1ste jaar: € 350,00 exclusief kosten bord

Kosten 2de jaar: € 350,00 tevens ieder volgend jaar

Looptijd: 2 jaar

Voor al deze prijzen zijn exclusief 21 % BTW

De borden zullen een afmeting hebben van 200 x 60 cm. En zijn vervaardigd van een duurzaam kunststof.

 

 

Deze samenwerking wordt vastgelegd in een huurovereenkomst.

 

 

a. HUUROVEREENKOMST RECLAMEBORDEN

 

De Vereniging Zaalsporten Maasbree en Baarlo, vertegenwoordigend door de aangesloten verenigingen, gevestigd te Maasbree en Baarlo, en de hierna te noemen “de verhuurder” vertegenwoordigd door haar bestuurder:

 

……………………………………………………………………………………….

 

en

 

………………………………………………………………………………………

 

hierna te noemen “huurder” verklaren het navolgende te zijn overeengekomen.

 

De vereniging zal zorgdragen voor de bestelling en plaatsing van de borden.

De kosten van het bord, alsmede de vervaardiging zullen zijn voor de huurder.

Deze bedragen € 120.- (excl BTW)

De lay-out zal worden aangeleverd, door de huurder, aan de leverancier van de borden (digitaal).

 

De huurder behoudt zich het eigendomsrecht van het gehuurde voor, na beëindiging van de huurovereenkomst.

 

De huurovereenkomst wordt aangegeven voor minimaal twee jaren, aanvangende op…………20…, en zal zonder schriftelijke opzegging telkens met een jaar worden verlengt.

 

De huurprijs bedraagt:

voor het eerste seizoen€ …………. Excl. 21% BTW

 

De huurprijs dient per seizoen te worden voldaan.

 

Indien de huurder, na behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting ingevolge deze overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomt, om welke reden dan ook, behoudt verhuurder zich het recht voor, terstond zonder rechtelijke tussenkomst deze huurovereenkomst te ontbinden, met het recht de hierdoor ontstane kosten op de huurder te verhalen; een en ander met inachtneming van het bepaalde hieromtrent in het Burgerlijk Wetboek.

 

Aldus overeengekomen, waarvan deze akte in tweevoud is opgemaakt en getekend te Maasbree / Baarlo op……………………20..

 

 

De verhuurder,De huurder,

 

Handtekening:Handtekening:

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved