sponsormogelijkheden

sponsormogelijkheden via reclamebord

 

Bordsponsoring

 

De gezamenlijke verenigingen biedt hun sponsoren de mogelijkheid tot het permanent plaatsen van een reclamebord in de sporthallen van Maasbree en / of Baarlo. Hiervoor zijn de navolgende mogelijkheden:

 

1.het plaatsen van 1 reclamebord

 

Bord met afmeting van/bij: door sponsor zelf bepaalde tekst

Kosten 1ste jaar: € 200,00 exclusief kosten bord

Kosten 2de jaar: € 200,00 tevens ieder volgend jaar

Looptijd: 2 jaar

2. het plaatsen van 2 reclameborden (Maasbree en Baarlo)

 

Bord met afmeting van/bij: door sponsor zelf bepaalde tekst

Kosten 1ste jaar: € 350,00 exclusief kosten bord

Kosten 2de jaar: € 350,00 tevens ieder volgend jaar

Looptijd: 2 jaar

Voor al deze prijzen zijn exclusief 21 % BTW

De borden zullen een afmeting hebben van 200 x 60 cm. En zijn vervaardigd van een duurzaam kunststof.

 

 

Deze samenwerking wordt vastgelegd in een huurovereenkomst.

 

 

a. HUUROVEREENKOMST RECLAMEBORDEN

 

De Vereniging Zaalsporten Maasbree en Baarlo, vertegenwoordigend door de aangesloten verenigingen, gevestigd te Maasbree en Baarlo, en de hierna te noemen “de verhuurder” vertegenwoordigd door haar bestuurder:

 

……………………………………………………………………………………….

 

en

 

………………………………………………………………………………………

 

hierna te noemen “huurder” verklaren het navolgende te zijn overeengekomen.

 

De vereniging zal zorgdragen voor de bestelling en plaatsing van de borden.

De kosten van het bord, alsmede de vervaardiging zullen zijn voor de huurder.

Deze bedragen € 120.- (excl BTW)

De lay-out zal worden aangeleverd, door de huurder, aan de leverancier van de borden (digitaal).

 

De huurder behoudt zich het eigendomsrecht van het gehuurde voor, na beëindiging van de huurovereenkomst.

 

De huurovereenkomst wordt aangegeven voor minimaal twee jaren, aanvangende op…………20…, en zal zonder schriftelijke opzegging telkens met een jaar worden verlengt.

 

De huurprijs bedraagt:

voor het eerste seizoen € ........................ Excl. 21% BTW

 

De huurprijs dient per seizoen te worden voldaan.

 

Indien de huurder, na behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting ingevolge deze overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomt, om welke reden dan ook, behoudt verhuurder zich het recht voor, terstond zonder rechtelijke tussenkomst deze huurovereenkomst te ontbinden, met het recht de hierdoor ontstane kosten op de huurder te verhalen; een en ander met inachtneming van het bepaalde hieromtrent in het Burgerlijk Wetboek.

 

Aldus overeengekomen, waarvan deze akte in tweevoud is opgemaakt en getekend te Maasbree / Baarlo op……………………20..

 

 

De verhuurder,

 

 

 

De huurder,

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved